Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dąbrowicy

16 grudnia 2009 18:22

kalendarz roku szkolnego 2009-2010

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2009/2010
1

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wycho-
wawczych
1 września 2009 r.
(podstawa prawna: § 2 ust. 1a rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku
szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)


2
Zimowa przerwa świąteczna
23 – 31 grudnia 2009 r.
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku
szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
3
Pisemne egzaminy dojrzałości w sesji zimowej:
- język polski
- drugi przedmiot
11 stycznia 2010 r.
12 stycznia 2010 r.
(podstawa prawna: § 8 ust. 1 załącznika nr 1 do
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków
i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
- Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)
4
Ferie zimowe:
18 stycznia – 31 stycznia 2010 r.:
kujawsko-pomorskie, lubuskie,
małopolskie, świętokrzyskie,
wielkopolskie
25 stycznia - 7 lutego 2010 r.:
Podlaskie, warmińsko - mazurskie
1 - 14 lutego 2010 r.:
dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie
15 – 28 lutego 2010 r.:
lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie,
sląskie
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku
szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
5
Wiosenna przerwa świąteczna
1 – 6 kwietnia 2010r.
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku
szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
6
Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku
nauki w szkole podstawowej:
a)
w szkołach dla dorosłych, w których
nauka kończy się w semestrze jesiennym
b)
dodatkowy termin sprawdzianu
w szkołach wymienionych w lit. a
c)
w pozostałych szkołach podstawowych
d)
dodatkowy termin sprawdzianu
w szkołach wymienionych w lit. c
ustali dyrektor Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej
(podstawa prawna:
§ 33 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków
i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
- Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)
7
Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki
w gimnazjum:
a) w gimnazjach dla dorosłych, w których
nauka kończy się w semestrze jesiennym:
- część humanistyczna
- część matematyczno-przyrodnicza
- część z języka obcego nowożytnego
b) dodatkowy termin w gimnazjach
wymienionych w lit. a:
- część humanistyczna
- część matematyczno-przyrodnicza
- część z języka obcego nowożytnego
c) w pozostałych gimnazjach:
- część humanistyczna
- część matematyczno-przyrodnicza
- część z języka obcego nowożytnego
d) dodatkowe terminy w gimnazjach
wymienionych w lit. c:
- część humanistyczna
- część matematyczno-przyrodnicza
- część z języka obcego nowożytnego
ustali dyrektor Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej
(podstawa prawna:
§ 33 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków
i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
- Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)
8
Zakończenie zajęć w klasach (semestrach)
programowo najwyższych w szkołach ponadgimnaz- jalnywyjątkiem szkół wymienionych w pkt 9):
8 stycznia 2010 r (sesja zimowa)
30 kwietnia 2010 r. (sesja wiosenna)
(podstawa prawna: § 2 ust. 4 rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku
szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
9
Zakończenie zajęć w klasach (semestrach)
programowo najwyższych zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych
15 stycznia 2010 r.
lub
18 czerwca 2010 r.
(podstawa prawna: § 2 ust. 3 rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku
szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
10
Pisemne egzaminy dojrzałości w sesji wiosennej
- język polski
- drugi przedmiot
- język ojczysty – w szkołach lub oddziałach ojczystym językiem nauczania mniejszości
narodowej
11 maja 2010 r.
12 maja 2010 r.
13 maja 2010 r.
(podstawa prawna: § 8 ust. 1 załącznika nr 1 do
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków
i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
- Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)
11
Egzamin maturalny:
-
część ustna
-
część pisemna
ustali dyrektor Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej
(podstawa prawna:
§ 61 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków
i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
- Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)
12
Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe
a) sesja zimowa
- etap pisemny
- etap praktyczny
b) sesja letnia
- etap pisemny
- etap praktyczny
ustali dyrektor Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej
(podstawa prawna:
§ 113 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków
i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
- Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)
13
Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:
a) w szkołach podstawowych wymienionych
w pkt 6a
b) w szkołach podstawowych wymienionych
w pkt.6c
c) w gimnazjach wymienionych w pkt. 7a
d) w gimnazjach wymienionych w pkt. 7c
e) w szkołach, w których przeprowadzana jest
pisemna część egzaminu dojrzałości:
- w sesji zimowej
- w sesji wiosennej
Zgodnie z terminami sprawdzianu i egzaminów
ustalonymi przez dyrektora Centralnej
Komisji Egzaminacyjnej
f) w szkołach, w których przeprowadzana jest
pisemna część egzaminu maturalnego z języka
polskiego
g) w zasadniczych szkołach zawodowych, technikach,
technikach uzupełniających i szkołach policealnych
oraz placówkach kształcenia praktycznego
i placówkach kształcenia ustawicznego, w których
przeprowadzany jest etap pisemny egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
h) w szkołach z 5 dniowym tygodniem pracy
(podstawa prawna: § 6 ust. 2, 3, 4 i 4a rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku
szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
4 czerwca 2010 r.
(podstawa prawna: § 5 ust. 2a rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku
szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
14
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno –
wychowawczych
25 czerwca 2010 r.
(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku
szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
15
Ferie letnie
26 czerwca - 31 sierpnia 2010 r.
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku
szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 grudnia 2009 18:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Dolecki
Ilość wyświetleń: 435
16 grudnia 2009 18:22 (Krzysztof Dolecki) - Utworzenie dokumentu.
Realizacja: Superszkolna.pl