Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dąbrowicy

Komunikaty zobacz archiwum »

16 września 2014 08:07

zapytanie ofertowe -przygotowanie i dostarczanie goracych posiłków

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Na podstawie zlecenia Dyrektora ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W DĄBROWICY, usytuowanego przy ul. DĄBROWICA 78, 39-450 BARANÓW SANDOMIERSKI.

wracam się z zapytaniem ofertowym o cenę:

- sporządzenia i dostawy gorącego posiłku w postaci jednodaniowego obiadu, dostarczonego do siedziby ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W DĄBROWICYw godzinach pomiędzy 10:00 a godziną 10:20.

1. Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia:

1) Gorące posiłki będą dostarczane na bieżąco wg zapotrzebowania dziennego składanego codziennie do godziny 08:30 przez Szkołę w Dąbrowicy.

2) Obiady powinny być dostosowane do wieku rozwojowego i uwzględniać potrzeby żywieniowe dzieci i młodzieży w wieku 6-12 lat

3) Przynajmniej 2-3 razy w tygodniu powinien to być posiłek mięsny, rybny.

4) Sporządzenie i dostawa obiadów odbywać się będzie 5 dni w tygodniu z wyłączeniem dni ustawowo wolnych i świąt oraz wakacji.

5) Średnio dzienne zapotrzebowanie ilościowe na posiłki będzie wynosiło ok. 19 obiadów do końca roku 2015 i dotyczyć będzie podopiecznych w wieku od 6-12lat.

6) Zamawiający zastrzega, iż ilość podopiecznych korzystających z posiłków w 2014/15 r. może zmienić się w trakcie obowiązywania umowy. O każdej zmianie na bieżąco Szkoła będzie informować Zleceniobiorcę do godziny 08:30 każdego dnia.

7) Posiłki powinny być dostarczane w termoizolacyjnych termosach, aby podopieczni otrzymywali posiłek gorący.

8) Posiłki wydawane będą w jednorazowych naczyniach ( talerz ,flaczarka , sztućce) zabezpieczonych przez Wykonawcę  bez doliczenia dodatkowych  kosztów  dla  Zleceniodawcy.

9) Zużyte naczynia odbierał będzie każdego dnia Zleceniobiorca  .

2. Dostawa obiadu jednodaniowego dla wyżej wskazanych osób nastąpi w godzinach: 10:00 – 10:20, do siedziby ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W DĄBROWICY, usytuowanego w miejscowości Dąbrowica , nr budynku 78,39-450 Baranów Sand. , stołówka szkolna.

3. Wykonanie wyżej wymienionych usług – w terminie od 22.09.2014 do 26.06. 2015r.

4. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie musza dostarczyć wykonawcy:

1) Wypełniony w języku polskim pismem czytelnym formularz ofertowy

2) KRS lub inny dokument rejestracyjny firmy,

3) Podpisany wzór umowy, jako potwierdzenie, iż wykonawca akceptuje zawarte w nim zapisy.

5. Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty ceną  i doświadczeniem – 100 %.

 

Zamawiający: ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W DĄBROWICYz siedzibą:

39-450 Baranów Sandomierski,

ul. Dąbrowica 78

NIP 867-21-85-903

1. O udzielanie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają wymaganą w tym zakresie wiedzę i doświadczenie oraz uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia.

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie na wykonanie wyżej wymienionych usług zobowiązani są do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu i podpisaniu umowy w sprawie zamówienia.

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie na wykonanie wyżej wymienionych usług ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług.

4. Wykonawca składający ofertę, będzie nią związany przez 30 dni, począwszy od daty jej złożenia.

5. Wybrana zostanie oferta wykazująca najniższą cenę oraz doświadczenie w wykonaniu kompletnych usług, wymienionych w formularzu oferty.

 

Zapytanie o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela :

Dyrektor ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W DĄBROWICY.

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 19.09.2011r. do godziny 12:00 w sekretariacie Z S-P w Dąbrowicy, Dąbrowica 78, 39-450 Baranów Sandomierski.

Załączniki: 1. Formularz oferty; 2. Oświadczenie osoby fizycznej; 3. Projekt umowy na wykonanie usług.

 

 

 

Zał. Nr.1 do rozeznania cenowego

 

 

FORMULARZ OFERTOWY

 

Dane dotyczące wykonawcy:

Nazwa....................................................................................................................

Siedziba.................................................................................................................

Nr telefonu…….......................................................................................................

Adres mailowy : ………………………………

nr NIP......................................................................................................................

nr REGON...............................................................................................................

Dane dotyczące zamawiającego

Zamawiający:ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W DĄBROWICY

DĄBROWICA 78

39-450 BARANÓW SANDOMIERSKI

NIP 867-21-85-903

 

 

Zobowiązuję się wykonać usługi: - sporządzenia i dostawy gorącego posiłku w postaci jednodaniowego obiadu, dostarczonego do siedziby Szkoły w godzinach pomiędzy 10.00 a godziną 10:20.

Termin wykonywania usług od 22.09.2014 do 26.06.2015r.

 

 1. Oferujemy wykonanie usługi sporządzenia i dostawy do siedziby zamawiającego jednego jednodaniowego gorącego obiadu wraz z dostawą za cenę:

netto ……… zł, plus podatek VAT ………. %, kwota VAT ……… zł, cena brutto zł: ……., (słownie brutto: ……………………………………. zł).

Podane ceny nie będą mogły ulec zmianie w  okresie realizacji zamówienia i muszą zawierać koszty wszelkich czynności niezbędnych do wykonania danej usługi.

 

 1. Oświadczamy, że:

  1. Powyższe ceny brutto zawierają wszystkie koszty sporządzenia i dostawy jednego jednodaniowego obiadu, jakie ponosi zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

  2. zapoznaliśmy się z warunkami zapytania ofertowego podanymi przez Zamawiającego i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń,

  3. uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.

  4. akceptujemy projekt umowy oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia podany przez Zamawiającego,

  5. uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert,

    

 1. W   przypadku   udzielenia   nam    zamówienia   zobowiązujemy   się   do   zawarcia   umowy  w  miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;

   

   

   

  ............................, dn. _ _ . _ _ . 2014r.                                  ...................................................

  Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 września 2014 08:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Dolecki
Ilość wyświetleń: 318
16 września 2014 08:07 (Krzysztof Dolecki) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: Superszkolna.pl